Polityka Prywatności

Polityka prywatności

1.     Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@bolix.pl lub pisemnie na adres administratora.
 • Bolix S.A. przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych), dalej: „RODO”.
 • Bolix S.A. w szczególności przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:
  1. zbiera dane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  2. ogranicza zbierane dane do minimum niezbędnego do zrealizowania celu, dla którego są zbierane;
  3. przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres wynikający z celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z tego celu oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych; administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie;
  4. przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.
 • Jeżeli dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, to osoba, której dane dotyczą, może ją w każdej chwili wycofać, jednak nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody. Jako wyrażenie zgody traktuje się również dobrowolne i świadome przekazanie danych przez osobę, której dane dotyczą.
 • Osobom, których dane dotyczą, przysługują prawa dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
 • Wszystkim osobom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
 • Z powyższych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie administratora. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
 • Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.

2.     Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych

2.1.   Dane osobowe kontrahentów (klientów, odbiorców, dostawców, wykonawców, podwykonawców) BOLIX S.A. i ich przedstawicieli

 • Dane osobowe kontrahentów i ich przedstawicieli są pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, ale mogą też być udostępnione administratorowi przez jej pracodawcę lub reprezentowany przez nią podmiot.
 • Dane osobowe mogą też pochodzić z innych źródeł zgodnie z prawem, np.:
  1. ze stron internetowych firm;
  2. z banków (numery rachunków bankowych, z których były dokonywane płatności na rzecz Bolix S.A.);
  3. ze źródeł publicznych, w tym rejestrów KRS, CEIDG;
  4. biur informacji gospodarczych;
  5. towarzystw ubezpieczeniowych.
 • Dane osobowe zbierane przez administratora mogą być wykorzystywane w następujących celach:
  1. podejmowania działań przed zawarciem umowy;
  2. wykonywania zawartych umów;
  3. wykonywania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w tym związanych z obowiązkami podatkowymi, ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi;
  4. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym:
   1. zapewnienia kontaktu w bieżących sprawach wynikających z prowadzonej przez administratora działalności;
   2. udzielanie odpowiedzi na kierowane do administratora pytania lub sprawy;
 • budowania i utrzymywania relacji z kontrahentami administratora poprzez przesyłanie informacji o działalności administratora, ofert czy też innych treści informujących o możliwości współpracy z administratorem;
 1. poszukiwania nowych klientów;
 2. poszukiwania nowych dostawców, wykonawców i podwykonawców;
 3. oferowania swoich towarów, usług i produktów;
 • dbania o wysoką renomę produktów Bolix poprzez zapewnienie prawidłowego ich stosowania;
 • rozpatrywania skarg i reklamacji;
 1. wykrywania nadużyć i zapobiegania im;
 2. zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia i informacji, w tym poprzez prowadzenie różnych form monitoringu;
 3. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
 • w ramach grupy kapitałowej, do której należy administrator, dla celów raportowych i sprawozdawczych.
 • Podawanie danych osobowych jest w większości przypadków dobrowolne, lecz niezbędne dla zrealizowania celu, dla którego są zbierane. W niektórych przypadkach obowiązek podania danych osobowych może wynikać z przepisów prawa.
 • Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu określonym w zgodzie.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z tego celu oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.
 • Dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:
  1. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
  2. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, kadrowo-płacową;
  3. podwykonawcom lub innym podmiotom współpracującym, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych, w tym dla realizacji umów;
  4. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
  5. podmiotom sprawującym ochronę fizyczną obiektów należących do administratora;
  6. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską lub przewozową;
  7. biurom informacji gospodarczych;
  8. towarzystwom ubezpieczeniowym ubezpieczającym kredyty kupieckie;
  9. podmiotom powiązanym z administratorem w ramach grupy kapitałowej, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;
  10. innym osobom, podmiotom i organom działającym na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia, którymi są standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

2.2.   Dane osobowe osób kontaktujących się z BOLIX S.A.

 • Dane osobowe przekazane w trakcie kontaktu telefonicznego, poprzez formularz kontaktowy lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail będą przetwarzane w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie lub załatwienia sprawy, w której osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda.
 • Jeżeli będzie to wynikało ze specyfiki sprawy, której dotyczy kontakt, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych może ulec zmianie, m.in. na:
  1. w przypadku zapytania o przedstawienie oferty lub zawarcia współpracy: podjęcie działań przed zawarciem umowy;
  2. w przypadku pytania związanego z realizowanym zamówieniem: wykonanie umowy;
  3. w przypadku złożenia reklamacji: obowiązek prawny administratora, wykonanie umowy lub prawnie uzasadnione interesy administratora – dbanie o wysoką renomę produktów Bolix.
 • Podstawą przetwarzania danych mogą być też prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – ustalanie, dochodzenie i obrona roszczeń.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.
 • Dane będą przechowywane przez czas trwania korespondencji i załatwienia sprawy, której dotyczy kontakt, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z przedmiotu zapytania oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.
 • Zebrane dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:
  1. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
  2. podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną;
  3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  4. dystrybutorom produktów Bolix, w przypadku pytań klientów końcowych (inwestorów), w tym konsumentów, dotyczących otrzymania oferty handlowej na produkty Bolix;
  5. innym podmiotom, jeżeli będzie to niezbędne dla załatwienia sprawy, której dotyczy kontakt.

2.3.   Dane osobowe klientów końcowych (inwestorów), w tym konsumentów, składających reklamacje

 • Dane osobowe klientów końcowych (inwestorów), w tym konsumentów, składających reklamacje dotyczące produktów Bolix, są pozyskiwane odpodmiotów, które uczestniczyły w dostarczaniu materiałów produkowanych przez Bolix do klienta końcowego lub wykonywały roboty budowlane z użyciem tych materiałów. Dane mogą być też zbierane bezpośrednio od klientów końcowych.
 • Dane osobowe klientów końcowych są zbierane w celu rozparzenia zgłoszenia reklamacyjnego i realizacji postępowania reklamacyjnego.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
  1. realizacja umowy, w tym umowy gwarancyjnej;
  2. przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i przepisy podatkowe;
  3. prawnie usprawiedliwione cele administratora:
   1. zapewnienie satysfakcji klientów końcowych;
   2. dbanie o wysoką renomę produktów Bolix;
 • ustalanie, dochodzenie i obrona roszczeń.
 • Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
 • Jeżeli w zgłoszeniu reklamacyjnym zostały przekazane dane osobowe, które nie są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, dane te nie będą wykorzystywane i w miarę możliwości technicznych zostaną usunięte.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji postepowania reklamacyjnego, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z postepowania reklamacyjnego oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.
 • Zebrane dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:
  1. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
  2. jeśli jest to niezbędne, podmiotom biorącym udział w postępowaniu reklamacyjnym;
  3. dostawcom towarów, materiałów i usług, jeśli reklamacja będzie dotyczyła produktów dostarczonych przez nich;
  4. podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną;
  5. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (bankom, instytucjom płatniczym);
  6. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską lub przewozową.

2.4.   Dane osobowe subskrybentów newslettera

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są prawnie uzasadnione interesy administratora, tj. marketing bezpośredni własnych produktów w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie treści marketingowych.
 • W każdym momencie można zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając link zawarty w newsletterze.
 • Podanie danych (adresu e-mail) na formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera.
 • Dane będą przechowywane przez czas trwania subskrypcji newslettera, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z subskrypcji.
 • Dane osobowe mogą być ujawniane:
  1. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
  2. podmiotom realizującym usługi marketingowe w imieniu administratora.

2.5.   Dane osobowe kandydatów do pracy

 • Dane osobowe kandydatów do pracy będą wykorzystywane w celach:
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacji;
  2. zawarcia umowy o pracę.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych mogą być:
  1. przepisy prawa (w tym Kodeks pracy, Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Ustawa o praktykach absolwenckich) – w zakresie danych wynikających ze wspomnianych przepisów prawa;
  2. zgoda – w zakresie opcjonalnych danych;
  3. podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy;
  4. prawnie uzasadnione interesy administratora, tj. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.
 • Podanie danych w kwestionariuszach i formularzach wypełnianych przy składaniu wniosku o zatrudnienie jest dobrowolne, ale wymagane dla celów związanych z nawiązaniem zatrudnienia. Podanie dodatkowych danych jest opcjonalne i nie ma wpływu na zawarcie i przebieg umowy o pracę, umowy o praktykę lub innej formy zatrudnienia.
 • Dane będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji lub, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, przez 3 lata, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z postępowania rekrutacyjnego.
 • Dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:
  1. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
  2. podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne lub prowadzącym portale rekrutacyjne;
  3. agencjom pracy tymczasowej;
  4. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną;
  5. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

2.6.   Dane osobowe stażystów i praktykantów

 • Dane osobowe stażystów i praktykantów są wykorzystywane w celach:
  1. zawarcia i wykonania umowy o staż lub praktykę;
  2. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w tym:
   1. wynikających z przepisów prawa dotyczących praktyk;
   2. rozliczeń podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
 • wynikających z przepisów BHP;
 1. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj.:
  1. realizowania zadań w ramach zawartych umów;
  2. zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, mienia i informacji, kontroli produkcji, zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz zapewnienia właściwego użytkowania udostępnionych Stażystom i Praktykantom narzędzi pracy, co obejmuje m.in. prowadzenie monitoringu wizyjnego;
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im;
 1. przeciwdziałania nietrzeźwości w zakładzie pracy;
 2. ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń;
 3. tworzenia zestawień, analiz, raportów i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji stażu lub praktyki.
 • Dane osobowe mogą być pozyskane bezpośrednio od stażystów i praktykantów, jak i być przekazane przez podmiot lub instytucję kierującą na staż lub praktykę.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z czasu trwania stażu lub praktyki, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tego lub przez czas, w którym przepisy prawa nakazują i dopuszczają przechowywanie danych.
 • Dane osobowe stażystów i praktykantów mogą być ujawniane następującym odbiorcom:
  1. podmiotowi lub instytucji kierującej na staż lub praktykę;
  2. partnerom handlowym, klientom, dostawcom lub kontrahentom, z którymi administrator współpracuje;
  3. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
  4. podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną;
  5. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
  6. podmiotom dostarczającym i piorącym odzież roboczą;
  7. podmiotom sprawującym ochronę fizyczną obiektów należących do administratora;
  8. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  9. innym podmiotom, jeśli ujawnienie danych jest konieczne z przyczyn prawnych.

2.7.   Dane osobowe uczestników programów partnerskich

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników programów partnerskich są zamieszczone w regulaminach poszczególnych programów.

3.     Polityka cookies

 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.